RMMWJA94Apache Plume (Fallugia paradoxa), Sierra ladrones, Socorro Co.,New Mexico, USA.
RMMWJA6AApache Plume (Fallugia paradoxa), Sierra ladrones, Socorro Co.,New Mexico, USA.
RMMWJ9D7Apache Plume (Fallugia paradoxa), Sierra ladrones, Socorro Co.,New Mexico, USA.
RMMWJ9F6Apache Plume (Fallugia paradoxa), Sierra ladrones, Socorro Co.,New Mexico, USA.
RMMWJ9BJApache Plume (Fallugia paradoxa), Sierra ladrones, Socorro Co.,New Mexico, USA.
RMMWJ98NApache Plume (Fallugia paradoxa), Sierra ladrones, Socorro Co.,New Mexico, USA.