Sztuka ludowa w Polsce . zz6a Jomor. 1 Wiz. 75. •> 1. Rys poziomy odpowiadaj?cy tej?e chacie (Materya?y do etn. S?ów., Kolberg). 2. ¿a samo z powi?lcszon? ¿Icomor?.
RM2AWHW5BSztuka ludowa w Polsce . zz6a Jomor. 1 Wiz. 75. •> 1. Rys poziomy odpowiadaj?cy tej?e chacie (Materya?y do etn. S?ów., Kolberg). 2. ¿a samo z powi?lcszon? ¿Icomor?.
Sztuka ludowa w Polsce . v Wiz. 249. Rys poziomy bó?nicy w Gwo?d?cu pod Ko?omyj?.1. Ganelc. — 2. Przedsionek. — 3. Sala bó?nicza z «bim?» w po?rodku. — 4. ¿DO-dzia? dla kobiet. (ZDj?cie autora).. Wiz. 250. Bó?nica w Gwo?d?cu, p. Ko?omyjski. (Rysunek autora). — 426 — mniej wi?cej zrysowana lub opisana. ¿o Królestwie Polskiem, na Litwie,Wo?yniu, Podolu i Galicyi tkwi? un jeszcze po ma?ych miastecz-
RM2AWE358Sztuka ludowa w Polsce . v Wiz. 249. Rys poziomy bó?nicy w Gwo?d?cu pod Ko?omyj?.1. Ganelc. — 2. Przedsionek. — 3. Sala bó?nicza z «bim?» w po?rodku. — 4. ¿DO-dzia? dla kobiet. (ZDj?cie autora).. Wiz. 250. Bó?nica w Gwo?d?cu, p. Ko?omyjski. (Rysunek autora). — 426 — mniej wi?cej zrysowana lub opisana. ¿o Królestwie Polskiem, na Litwie,Wo?yniu, Podolu i Galicyi tkwi? un jeszcze po ma?ych miastecz-
Sztuka Ludowa w Polsce . Wiz. 330.i?deszczó Wycinanki gontowe kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. - 4. (Podhala Wycinanka gontowaz Gloger, Encyklopedya staropolska). - 5. 6. Grzebie? Wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). - 7. 8. 10. 11. 16. W Galicy Wycinankigontowe? Wschodniej. - 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu zdj?cie (autora). - 9. 13. 14. 15. Kowe Wycinanki deszczó?z okolic Galicyi rozmai-tych.
RM2ANHMBDSztuka Ludowa w Polsce . Wiz. 330.i?deszczó Wycinanki gontowe kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. - 4. (Podhala Wycinanka gontowaz Gloger, Encyklopedya staropolska). - 5. 6. Grzebie? Wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). - 7. 8. 10. 11. 16. W Galicy Wycinankigontowe? Wschodniej. - 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu zdj?cie (autora). - 9. 13. 14. 15. Kowe Wycinanki deszczó?z okolic Galicyi rozmai-tych.
Sztuka Ludowa w Polsce . 2. 3. 4. Wiz.-354. Tablica porównawcza sto?ów polskich.1. Stó? Z Opatowa (Rys. Wojcieclia Gersona). - 2. Stó? Z Podhala (Rys. WojciechaGersona). - 3. Stó? Z LubHna (Rys. Maszy?skiego). - 4. Stó? Z Podhala (Rys. Woj-ciecha Gersona, Tygodnik illustrowany i "r?Zdobnictwo Gersona kodzielnicze*). Wiz. 355. Stó? Z z Kmity ornatu r. 1505 z katedry naw kodeksie Bema (Bibl. Jagiello?ska). - 3. Wawelu. - 2. Stó? Z wizerunkówStó? Z Podhalu izby czarnej na.
RM2ANH69WSztuka Ludowa w Polsce . 2. 3. 4. Wiz.-354. Tablica porównawcza sto?ów polskich.1. Stó? Z Opatowa (Rys. Wojcieclia Gersona). - 2. Stó? Z Podhala (Rys. WojciechaGersona). - 3. Stó? Z LubHna (Rys. Maszy?skiego). - 4. Stó? Z Podhala (Rys. Woj-ciecha Gersona, Tygodnik illustrowany i "r?Zdobnictwo Gersona kodzielnicze*). Wiz. 355. Stó? Z z Kmity ornatu r. 1505 z katedry naw kodeksie Bema (Bibl. Jagiello?ska). - 3. Wawelu. - 2. Stó? Z wizerunkówStó? Z Podhalu izby czarnej na.
Sztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, un przypadkowo zachowanym jako?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? A, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie postipanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychs
RM2AWJAWRSztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, un przypadkowo zachowanym jako?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? A, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie postipanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychs
Sztuka Ludowa w Polsce . Wiz. 330.i?deszczó Wycinanki gontowe kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. - 4. (Podhala Wycinanka gontowaz Gloger, Encyklopedya staropolska). - 5. 6. Grzebie? Wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). - 7. 8. 10. 11. 16. W Galicy Wycinankigontowe? Wschodniej. - 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu zdj?cie (autora). - 9. 13. 14. 15. Kowe Wycinanki deszczó?z okolic Galicyi rozmai-tych.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter).
RM2ANHK21Sztuka Ludowa w Polsce . Wiz. 330.i?deszczó Wycinanki gontowe kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. - 4. (Podhala Wycinanka gontowaz Gloger, Encyklopedya staropolska). - 5. 6. Grzebie? Wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). - 7. 8. 10. 11. 16. W Galicy Wycinankigontowe? Wschodniej. - 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu zdj?cie (autora). - 9. 13. 14. 15. Kowe Wycinanki deszczó?z okolic Galicyi rozmai-tych.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter).
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — ¿Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko a razem domys? niniejswy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). A zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Ro
RM2AWGXCMSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — ¿Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko a razem domys? niniejswy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). A zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Ro
Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. WIS?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. ¿Okroj? Odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. Celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? ¿por? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. NiKt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ¿ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
RM2AWGB2MSztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. WIS?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. ¿Okroj? Odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. Celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? ¿por? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. NiKt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ¿ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. WIS?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. ¿Okroj? Odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. Celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? ¿por? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. NiKt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ¿ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
RM2AWGAY2Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. WIS?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. ¿Okroj? Odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. Celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? ¿por? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. NiKt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ¿ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 123.Chata Litwinów z Litwy pruskiej. (Zeitschrift fiir Ethnologie). Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — ¿Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko a razem domys? niniejswy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). A zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha
RM2AWGXWHSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 123.Chata Litwinów z Litwy pruskiej. (Zeitschrift fiir Ethnologie). Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — ¿Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko a razem domys? niniejswy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). A zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motos ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony?cian.5. ¿Tipo?nienie plecionk? ¿koszow? ?cian.. — Wiz jw- 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). I zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?n
RM2AWG9ANSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motos ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony?cian.5. ¿Tipo?nienie plecionk? ¿koszow? ?cian.. — Wiz jw- 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). I zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?n
Sztuka Ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Z Odrzwia bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. - 2. Profil tych odrzwi. -3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. - 4. ¿Sionlii Odrzwia zewn?trznej bó?nicy w-dzcu Gwoi. - 5. Nicy Odrzwia bó?w Chodorowie (Galicya wschodnia). - 6. Pro-filu Przekrój tych?e odrzwi. - 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?s ozdob? Ko?kow?, tak powszechn? Niegdy? W Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? Na Podhalu. Najpó?niejszem za? Jest na?ladowanie renesansu formulario w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ic tej przytaczamy szereg ko?ków rozm rozmaiciezdobionych z
RM2ANHEK7Sztuka Ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Z Odrzwia bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. - 2. Profil tych odrzwi. -3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. - 4. ¿Sionlii Odrzwia zewn?trznej bó?nicy w-dzcu Gwoi. - 5. Nicy Odrzwia bó?w Chodorowie (Galicya wschodnia). - 6. Pro-filu Przekrój tych?e odrzwi. - 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?s ozdob? Ko?kow?, tak powszechn? Niegdy? W Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? Na Podhalu. Najpó?niejszem za? Jest na?ladowanie renesansu formulario w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ic tej przytaczamy szereg ko?ków rozm rozmaiciezdobionych z