Vladimir Dmitrievich Nabokov y Elena Ivanovna Rukavishnikova.
RMW7CBX1Vladimir Dmitrievich Nabokov y Elena Ivanovna Rukavishnikova.
Vladimir Dmitrievich Nabokov y Elena Ivanovna Rukavishnikova.
RMW7CBXXVladimir Dmitrievich Nabokov y Elena Ivanovna Rukavishnikova.