Alamy logo

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Zawodniczka Czechos³owacji Moserova (L), która zajê³a i miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu PAP Zakopane, 2 de marzo de 1949. La competición internacional de esquí de Tatra Mountain Cup reunió a más de 250 personas

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Zawodniczka Czechos³owacji Moserova (L), która zajê³a i miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu PAP Zakopane, 2 de marzo de 1949. La competición internacional de esquí de Tatra Mountain Cup reunió a más de 250 personas Foto de stock
Preestrenar

Detalles de la imagen

Colaborador/a:

PAP / Alamy Foto de stock

ID de la imagen:

2H9PT3B

Tamaño:

27,1 MB (2,1 MB Descarga comprimida)

Autorizaciones:

Modelo - no | Propiedad - no¿Necesito una autorización?

Dimensiones:

3840 x 2465 px | 32,5 x 20,9 cm | 12,8 x 8,2 inches | 300dpi

Fecha de toma:

2 de marzo de 1949

Más información:

Esta imagen podría tener desperfectos porque se trata de una imagen histórica o de reportaje.

Ahorre hasta un 70 % con nuestros paquetes de imágenes

Pague por adelantado varias imágenes y descárguelas cuando las necesite.

Ver descuentos